Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw
persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te
informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25
mei 2018. Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak Mental Progress. Mental Progress handelt
altijd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Mental Progress verkrijgt persoonsgegevens van uzelf,
bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email,
telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden
in het kader van onze dienstverlening.
Verzamelde gegevens Mental Progress verwerkt de volgende
categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals
e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en -plaats • Geslacht
• Gezinssamenstelling • Medische gegevens • Burgerservicenummer • Inhoud van communicatie • IP-adres
Doeleinden verwerking Mental Progress verwerkt deze
persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: • Het uitvoeren van de
overeenkomst; • Het onderhouden van contact; • Een goede en efficiënte
dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen; •
Facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen
van incassomaatregelen; • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Grondslagen Wij
verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst,
dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van
toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Uw dossier
De wet verplicht Mental Progress om een dossier
aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om
goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht
Mental Progress om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Geheimhouding Mental Progress heeft een
geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Mental Progress alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. Alleen in
bijzondere gevallen geeft de wet Mental Progress het recht om ook zonder uw
toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Mental
Progress als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te
bespreken.
Rechten van u en uw kinderen Is een kind nog geen twaalf
jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al
wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn
gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent
een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een
psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te
oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende
ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een
beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de
curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde
vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een
meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
Verstrekking en verwerking van uw gegevens In het kader van
de dienstverlening van Mental Progress wisselt de IT-verwerker persoonsgegevens
uit met Mental Progress zodat Mental Progress haar overeenkomst kan uitvoeren.
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden
wanneer Mental Progress aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mental Progress
zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren Mental Progress zal uw persoonsgegevens niet
langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze
privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard
worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde
gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mental Progress zich moet houden
aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Het beveiligen van uw gegevens Wij vinden het belangrijk dat
uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
persoonsgegevens. Daarom heeft Mental Progress passende beveiligingsmaatregelen
genomen. Mental Progress maakt gebruik van een beveiligde emailverbindingen om
zo onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen u om
hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met Mental Progress om zo uw
persoonsgegevens te beschermen.
Uw rechten U heeft het recht om Mental Progress een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.
Ook kunt u Mental Progress verzoeken om overdracht van uw
persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Contact Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek
over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Mental Progress Wolvenveen 13, 9407 HK Assen 06-15959317 info@ Mental Progress.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens door Mental Progress, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht
u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mental Progress kan deze privacy verklaring aanpassen.
Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan
om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van
wijzigingen.
mei 2018.

Dit is de
privacyverklaring van de eenmanszaak Mental Progress. Mental Progress handelt
altijd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mental Progress verkrijgt persoonsgegevens van uzelf,
bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email,
telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden
in het kader van onze dienstverlening.

Verzamelde gegevens Mental Progress verwerkt de volgende
categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals
e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en -plaats • Geslacht
• Gezinssamenstelling • Medische gegevens • Burgerservicenummer • Inhoud van communicatie • IP-adres

Doeleinden verwerking Mental Progress verwerkt deze
persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: • Het uitvoeren van de
overeenkomst; • Het onderhouden van contact; • Een goede en efficiënte
dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen; •
Facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen
van incassomaatregelen; • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen Wij
verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst,
dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van
toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Uw dossier

De wet verplicht Mental Progress om een dossier
aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om
goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht
Mental Progress om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding Mental Progress heeft een
geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Mental Progress alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. Alleen in
bijzondere gevallen geeft de wet Mental Progress het recht om ook zonder uw
toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Mental
Progress als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te
bespreken.

Rechten van u en uw kinderen Is een kind nog geen twaalf
jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al
wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn
gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent
een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een
psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te
oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende
ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een
beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de
curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde
vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een
meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Verstrekking en verwerking van uw gegevens In het kader van
de dienstverlening van Mental Progress wisselt de IT-verwerker persoonsgegevens
uit met Mental Progress zodat Mental Progress haar overeenkomst kan uitvoeren.

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden
wanneer Mental Progress aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mental Progress
zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren Mental Progress zal uw persoonsgegevens niet
langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze
privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard
worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde
gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mental Progress zich moet houden
aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Het beveiligen van uw gegevens Wij vinden het belangrijk dat
uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
persoonsgegevens. Daarom heeft Mental Progress passende beveiligingsmaatregelen
genomen. Mental Progress maakt gebruik van een beveiligde emailverbindingen om
zo onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen u om
hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met Mental Progress om zo uw
persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten U heeft het recht om Mental Progress een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.

Ook kunt u Mental Progress verzoeken om overdracht van uw
persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek
over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Mental Progress Wolvenveen 13, 9407 HK Assen 06-15959317 info@ Mental Progress.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens door Mental Progress, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht
u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mental Progress kan deze privacy verklaring aanpassen.
Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan
om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van
wijzigingen.